Toelichting rekentool

  De rekentool dient om inzicht te geven in de invloed van de doorlopende (jaarlijkse) kosten van een belegging op de opbrengst van een belegging. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van een indexfonds (met relatief lage jaarlijkse kosten) en een actief beheerd beleggingsfonds (met relatief hoge jaarlijkse kosten).

  De opbrengstberekening is gebaseerd op een aantal aannames. 1. Er wordt belegd in aandelen. 2. Het brutorendement (vóór kosten) van zowel het indexfonds als het actief beheerde beleggingsfonds is elk jaar 8% per jaar. 3. De totale doorlopende (jaarlijkse) kosten zijn 0,5% per jaar voor het indexfonds en 2% per jaar voor het actief beheerde fonds. 4. Eventuele andere kosten en belastingen zijn buiten beschouwing gelaten.

  Ad 2. De meeste (wetenschappelijke) onderzoeken laten zien dat in het verleden het gemiddelde brutorendement van een breed gespreide aandelenportefeuille op lange termijn tussen de 8% en 9% per jaar lag.

  Ad 3. Binnen beleggingsfondsen worden jaarlijks diverse soorten kosten in rekening gebracht. De belangrijkste zijn de beheervergoeding, de operationele kosten en de transactiekosten die het fonds maakt bij het kopen en verkopen van effecten. De beheervergoeding en de operationele kosten zijn terug te vinden in het jaarverslag en de financiële bijsluiter. De hoogte van de transactiekosten moet worden geschat. Dat kan met behulp van de bevindingen van (wetenschappelijke) onderzoeken. Al met al is het redelijk om te veronderstellen dat de totale doorlopende (jaarlijkse) kosten gemiddeld 0,5% per jaar zijn voor een indexfonds en 2% per jaar voor een actief beheerde fonds. Meer informatie over de daadwerkelijke kosten van een specifiek beleggingsfonds vindt u in het jaarverslag en de financiële bijsluiter van het desbetreffende fonds.

  In de praktijk behalen beleggingsfondsen niet elk jaar hetzelfde rendement, is het brutorendement meestal niet precies 8% per jaar en komen de daadwerkelijke doorlopende (jaarlijkse) kosten van indexfondsen en actief beheerde fondsen veelal niet exact overeen met de fictieve kostenpercentages die door deze rekentool worden gebruikt. Deze rekentool geeft dan ook niet meer dan een indicatie van de mogelijke opbrengst van een belegging in een indexfonds of een actief beheerd fonds. In de praktijk zal de opbrengst van een belegging in een indexfonds of een actief beheerd fonds vrijwel zeker anders zijn dan de uitkomsten van deze rekentool.

  De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de berekeningen van deze rekentool. Evenmin kunnen aan de berekeningen van deze rekentool rechten worden ontleend. Met deze rekentool geeft de auteur ook geen beleggingsadvies en spreekt het geen oordeel uit over een individueel beleggingsfonds of een specifieke fondsbeheerder.